Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ηγήσατο το είναι ίσα θεώ, αλλ' εαυτόν έκένωσε, και δια της εκ παρθένου γεννήσεως μορφήν δούλου λαβών, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, πάντα τα εις αυτόν και περί αυτού γεγραμμένα επλήρωσε κατά την εντολής του Πατρός, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού και τη τρίτη ημέρα εγερθείς εκ νεκρών κατά τας γραφάς, ώφθη τοις αγίοις αυτου μαθηταίς, και τους λοιπούς, ως γέγραπται· ανέβη τε εις ουρανούς, και κάθηται εν δεξιά του Πατρός όθεν έρχεται επί συντελεία του αιώνος τούτου αναστήσαι πάντας, και αποδούναι εκάστη κατά την πραξιν αυτού ότε οι μεν δίκαιοι προσληφθήσονται εις ζωήν αιώνιον και βασιλείαν ουρανών, οι δε αμαρτωλοί κατακριθήσονται εις κόλασιν αιώνιον, όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτα, και το πυρ ου σβέννυται. Και εν μόνον "Αγιον Πνεύμα το Παράκλητον, εν ω εσφραγίσθημεν εις ημέραν απολυτρώσεως το Πνεύμα της αληθείας, το ΓΙνεύμα της υιοθεσίας, εν ώ κράζομεν, 'Αββα, ο Πατήρ το διαιρούν, και ενεργούν τα παρά του θεού χαρίσματα, εκάστω προς το συμφέρον ως βούλεται το διδάσκον και υπο μιμνήσκον πάντα, όσα αν ακούη παρά του Υιού το αγαθόν, το οδηγούν εις πάσαν αλήθειαν, και στηρίζουν πάντας τους πιστεύοντας πρός τε γνώσιν αληθή και ακριβή, και λατρείαν ευσεβή, και προσκύνησιν πνευματικήν, και αληθή ομολογίαν θεού Πατρός, και του μονογενούς Υιού αυτού του Κυρίου και θεού ημών Ιησού Χριστού, και εαυτου εκάστου ονόματος του ονομαζομένου την ιδιότητα σαφώς ημίν διευκρινούντος. Και περί εκάστου των ονομαζομένων πάντως τινων εξαιρέτων ιδιωμάτων ευσεβώς θεωρουμένων του μεν Πατρός εν τω ιδιώματι του Πατρός, του δε Υιού εν τω ιδιώματι του Υιού, του δε

Αγίου Πνεύματος εν τω οικείω ιδιώματι μήτε του Αγίου Πνεύματος αφ' εαυτού λαλούντος, μήτε του Υιού αφ' εαυτού τι ποιούντος και του μεν Πατρός πέμποντος τον Υιόν, του δε Υιού πέμποντος το "Αγιον Πνεύμα. Ούτως φρονούμεν, και ούτως βαπτίζομεν εις τριάδα και ομοούσιον, κατά την εντολήν αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ειπόντος Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

SYMBOLUM FIDEI CONSTANTINOPOLITANUM.

Ex Concil. Gen., ed. Binii.
Promulgated by the Second General Council, held under Damasus

at Constantinople, A. D. 381, and attended by 150 Bishops.

Πιστεύομεν εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και είς ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων" φως εκ φωτός, θεόν αληθινόν εκ θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον τω Πατρί. δι' ού τα πάντα εγένετο τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος “Αγίου και Μαρίας της παρθένου, και ενανθρωπήσαντα

it sigarãr. Phot. Epist. i. g. 4.

σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς" και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον 8 εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το "Αγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ και συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικής Εκκλησίαν. Ομολογούμεν έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώμεν ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. 'Αμήν.

SYMBOLUM AQUILIENSE, VEL RUFFINI.

Inter Op. S. Cyprian. fere vulg. et erinde excerpt. Credo in Deum, Patrem omnipotentem : Et in Christum Jesum, unicum Filium ejus, Dominum nostrum ; qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine; crucifixus sub Pontio Pilato, et sepultus, descendit in inferna; tertio die resurrexit a mortuis; adscendit in cælos, sedet ad dexteram Patris; inde venturus est judicare vivos et mortuos : Et in Spiritum Sanctum ; sanctam Ecclesiam Catholicam; remissionem peccatorum; hujus carnis resurrectionem.

SYMBOLUM S. AUGUSTINI

Er Lib. de Fide et Symbolo excerpt. Credimus in Deum, Patrem omnipotentem : Credimus etiam in Jesum Christum, Filium Dei unicum, Dominum nostrum ; qui natus est per Spiritum Sanctum ex Virgine Maria ; sub Pontio Pilato crucifixus est, et sepultus; credimus etiam illum tertio die resurrexisse a mortuis; credimus in cælum adscendisse; credimus etiam, quod sedet ad dexteram Patris; credimus etiam inde venturum convenientissimo tempore, et judicaturum vivos et mortuos: Adjungitur confessioni nostra, ad perficiendam fidem quæ nobis de Deo est, Spiritus-Sanctus, non minore natura, quam Pater et Filius, sed, ut ita dicam, consubstantialis et coæternus : Credimus et sanctam Ecclesiam, utique catholicam; et remissionem peccatorum; et carnis resurrectionem. *

SYMBOLUM MAXIMI TAURINENSIS.

Er edit. Theoph. Raynaud, excerpt. Credis in Deum, Patrem omnipotentem : Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum ; qui natus est

ob Sebla. Phot. Epist. i. §. 4. 3 το καί. Ιbid, και προσκυνούμενον. Ιbid.

Other Symbola might be extracted from the four Sermons, De Symhola ad Catechu. menos, and some of the Sermons de Tempore, generally included in St. Augustin's Works; but as they are of doubtful credit, and often inexplicitly set forth, they have been omitted.

de Spiritu Sancto ex Maria Virgine ; qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus; tertia die resurrexit a mortuis; adscendit in cælum ; sedet ad dexteram Patris ; inde venturus judicare vivos et mortuos : Et in Spiritum Sanctum; sanctam Ecclesiam ; remissionem peccatorum ; carnis resurrectionem.

SYMBOLUM EUSEBII GALLICANI.

Ex Biblioth. Patr. Lat. t. v. par. 1. ercerpt. Crede in Deum Patrem omnipotentem. Credo et in Filium ejus, Dominum nostrum, Jesum Christum ; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine ; crucifixus et sepultus; tertia die resurrexit; adscendit ad cælos; sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis ; inde venturus judicare de vivis et mortuis.* Credo in Spiritum Sanctum ; sanctam Ecclesiam catholicam; sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem ; vitam æternam.

SYMBOLUM CASSIANI.

• Er 1. vi. c. 4. de Incarn. Domini. Credo in unum verum solum Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem omnium visibilium et invisibilium creaturarum: Et in Dominum nostrum Jesum Christum, Filium ejus unigenitum, et primogenitum totius creaturæ, ex eo natum ante omnia sæcula, et non factum, Deum verum ex Deo vero, homoousion Patri, per quem et sæcula compaginata sunt, et omnia facta ; qui propter nos venit, et natus est ex Maria Virgine, et crucifixus sub Pontio Pilato, et sepultus ; et tertia die resurrexit se cundum Scripturas, et in cælos adscendit; et iterum veniet ju dicare vivos et mortuos. Et reliqua.

SYMBOLUM PETRI CHRYSOLOGI.

Er edit. Theoph. Raynaud, ercerpt. Credo in Deum, Patrem omnipotentem : Et in Jesam Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum ; qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine ; qui sub Pontio Pilato crucifixus est, et sepultus; tertia die 1 resurrexit; adscendito in cælos; sedet ad dexteram Patris; inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum ; 'sanctam Ecclesiam catholicam ; et remissionem peccatorum ; carnis resurrectionem; Svitam æternam.

• judicare vivos et mortuos. Hom. i.
1 resurrexit a mortuis. serm, 3. * ad. serm. 2.5.
s et sanctam Ecclesiain. serm. 2. 3. in sanctam Ecclesiam. serm. 6.
• Deest et serm. 3.

s Deest vitam æternam. serm. 5.
• sternam. Amen. serm. 3.

SYMBOLUM VENANTII HONORII FORTUNATI.

Ex Biblioth. Patr. Lat. t. vi. par. 2. excerpt. Credo in Deum, Patrem omnipotentem : Et in Jesum Chri. stum ; qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine; cru cifixus sub Pontio Pilato; descendit ad infernum ; tertia die resurrexit; adscendit in cælum; sedet ad dexteram Patris. Credo in Sancto Spiritu ; sanctam Ecclesiam ; remissionem peccatorum; resurrectionem carnis.

SYMBOLUM ALCUINI.

Ex lib. de Divinis Officiis, c. 41. ercerpt. Credo in Deum, Patrem omnipotentem : In Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum ; qui conceptus est de Spiritu Sancto; natus ex Maria Virgine; passus sub Pontio Pilato; crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferna; tertia die resurrexit; adscendit ad cælos ; sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis ; venturus judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum ; sanctam Ecclesiam catholicam; sanctorum communionem ; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem ; vitam æternam.

SYMBOLUM ETHERII UXAMENSIS.

Ex Biblioth. Patr. Lat. t. viii. Credimus in unum Deum, Patrem omnipotentem; factorem cæli et terræ, visibilium omnium et invisibilium conditorem : Et in unum Dominum Jesum, Filium Dei unigenitum, ex Patre natum ante omnia sæcula ; Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum verum ex Deo vero; natum, non factum; homoüsion Patri, hoc est, ejusdem cum Patre substantiæ ; per quem omnia facta sunt, quæ in cælo, et quæ in terra; qui propter nos et propter nostram salutem descendit; et incarnatus est de Spiritu Sancto et Maria Virgine; homo factus ; passus sub Pontio Pilato; sepultus; tertia die resurrexit; adscendit in cælos; sedet ad dexteram Patris; iterum venturus est in gloria judicare vivos et mortuos ; cujus regni non erit finis. Credimus et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificatorem; ex Patre et Filio procedentem ; cum Patre et Filio adorandum et glorificandum; qui locutus est per prophetas: In unam catholicam atque apostolicam Ecclesiam. Confitemur unum baptismum in remissione peccatorum. Exspectamus resurrectionem mortuorum; vitam futuri sæculi. Amen.

INDEX

OF THB

TEXTS OF SCRIPTURE.

The References distinguished thus (*) have not been inserted in any former edition.

[ocr errors]

19.

GENESIS.

Page.

Page.
Page. XXX. 1, 2.

41 xxiv. 13.

116
79 xxxi. 35.
221 xxviii. 38.

526
1, 2. 9. 11. 20. 84 xxxiii. 8.

221 xxxi. 13.

401
395 XXXV. 18.
542 17.

72
21. 27.

80
Xxxvii. 35.

352
18°.

14
26.

177
xxxviii. 17, 18. 20. 494 xxxiv. 33.

355
28. 50. 208. 251 xxxix. 2.

221

34. 474, 475
31.
85. 96
6.
133 xl. 15.

141
ii. 1.

63. 84. 94
xl. 9.

407
3. 7.
79 xli. 40. 42, 43. 414

LEVITICUS,
39
xlii. 10.

221

iv. 3o.
7.

123
79 33.

342

S. 5. 16.
7. 19.

141, 142
84
S8.

352
20.

543
iii. 15.
303 xliv. 5.

221
v. 15.

526
15.

260
18.

406

vi. 22.
15, 16
242 xlv. 2.

142

542
84. 562

viii. 12.
xix. 8. 10. 125, 126

153

35.
444. 540
iv. 7.

419
11. 19. 439, 440

X. 4.
26.
172

267
I. 17.

542
xi. 44.

44.526
v. 3.

44. 50. 208
vi. 6.

EXODUS.

xvi. 2.
101

405
xix. 2.

44. 526
vii. 11.
9+ i. 17, 18.

389

28.
267
xii. 5.

351
jij. 2.
11

44. 52
xiii. 8.

267
3.

xx. 7.

589
15.

xxi. 1.
223 14.

351
189. 223
11.

350
xiv. 18-20. 22. 26 15.

222

Xxii. 4.
19, 20.
116

350
iv. 1. 16. 30, 31. 11

xxiii. 10-12.

391
xv. 2. 8.
221 22.

40
6.
24 vi. 3.

222*

xxv. 42.
xvij. 1.

48.
436

458
564
3o, 4o.
169

113
4.

564

48, 49.
xviii. 1, 2.
531 xij. 2.

400
xxix. 4.

351
220 46.

304

NUMBERS.
14.
211 xiii. 2.

265
25.
442 xiv. 31.
11. 23 iii. 3.

122
XX. 6.
542 xv. 1.
562 iv. 47.

143
xxi. 12.
124 3.

226 v. 2.
xxii. 2o. 12o. 16'. 211 Iv. 18.

66 vi. 6.

350, 351
6.
303 xvi. 5.
398 xiii. 16.

105
18. 126. 242 xvii. 15.

198. 226 xiv. 19.

543
xxiv.
221 xix. 9.

xvi. 30.

80
67.
131
145 xviii. 16.

266
xxvi. 3.

223
XX. 3.

37 xix. 11. 13. 350, 351
xxviii. 10.
131 11.

72 xxi. 9.

S03
15.

264
xxi. 2. 4.
221 xxii. 28. 35.

12
18.
123 6.
186 xxiii. 5.

12
xxix. 19.
267 xxii. 31.

527
19.

7
17,
133 xxiv. 5.
145 xxiv. 9.

805

237

12.

351

« ZurückWeiter »