Abbildungen der Seite
PDF
[blocks in formation]

14 Mo choluman, a ta ann an sgoltaibh na creige, ann an ionad-dìomhair a' bhruthaich, leig dhomh amharc ort, leig leam do ghuth a chluinntinn! oir a ta do ghuth binn, agus t’eugas maiseach.

15 Glacaibh dhuinn na sionnaich, na sionnaich bheaga, a mhilleas na croinnfhìona, agus dearcan òga ar crannfìona.

16 Is leam-sa mo ghràdh, agus is leissan mise: tha e ag ionaltradh am measg nan lili.

17 Gus am bris an là, agus an teich na sgàilean, pill; bi cosmhuil ri earb, a ghràidh, no ri laogh féidh air beanntaibh Bheteir.

14 O my chalmane ta ayns tuill ny creggyn, fo skellooyn yn eaynee, lhig dou dty eddin y akin, lhig dou dty choraa y chlashtyn ; son s'eunyssagh dty choraa, as stoamey dty eddin aalin.

15 Soie ribbey son ny shynnee, son ny quaillanyn shynnagh ta mhilley ny biljyn-feeyney: son ta ny berrishyn meiygh cheet magh er ny biljyn-feeyney.

16 Ta my ghraih lhiam's, as mish leshyn : t'eh beaghey mastey ny lileeyn.

17 Derrey'n vadran, as skeayley ny bodjallyn, chyndaa my ghraih, as bee uss myr y vinjeig feïe, ny'n feeaïh aeg er sleityn Vether.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

CAB. III. AYNS yn oie er my lhiabbee hir mee er son graih my annym : hir mee er e hoh, agh cha dooar mee eh.

CAIB. III. AIR mo leabaidh anns an oidhche dh'iarr mi an ti d'am bheil gràdh aig m'anam: dh'iarr mi e, ach cha d'fhuair mi e.

2 Eiridh mi a nis, agus théid mi mu'n cuairt anns a' chaithir, anns na sràidibh, agus anns na slighibh farsuinn iarraidh mi esan d'am bheil gràdh aig m'anam : dh'iarr mi e, ach cha d'fhuair mi e.

3 Thachair orm an luchd-faire a' dol mu'n cuairt anns a' chaithir : Am faca sibh an ti d'am bheil gràdh aig m'anam ?

4 Cha deachaidh mi ach beagan air

2 Irree-ym nish, as hem mygeayrt yn ard-valley trooid ny straïdyn, brie-ym er e honsyn, shynney lesh my annym, ayns ny raaidyn-mooarey: vrie mee er e hon, agh cha dooar mee eh.

3 Veeit mee ny arreyderyn va goll mygeayrt yn ard-valley, as dooyrt mee roo, Vaik shiu eshyn shynney lesh m’annym ?

4 As s'coan va mee er n'gholl voue,

[blocks in formation]
[ocr errors]

PEN. III. ABAD en nôz, ém guélé, clasquet e mès en hani e gâr m’inean : clasquet e mès ean, ha ne mès chet ean cavet.

2 Me sàuou bermen, hag e hein a héd er gær, ér vinogenneu hag én henteu prat, me glasquou en hani e gâr m’inean: clasquet e mès ean, ha neoah, ne mès chet ean cavet.

3 Er goarnourion ag er gær peré e guérh trô-ha-trô d’er gær, en dès me havet ha laret e mès tehai: ne hoès hui guélèd en hani e gâr m’inean.

4 Un herradig goudé ma oen pelleit

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

6 Who is this that cometh out of 6 Cia hé yo čig ar an bfárać amyl uaićthe wilderness like pillars of smoke, heavuib deatriğe, deuğbolajo le inim agus le perfumed with myrrh and frankin- | túir, le hvile púdar an ceañrığče? cense, with all powders of the merchant ?

French. trouvai celui qu'aime mon âme; je l'ai pris, et je ne le lâcherai point, que je ne l'aie amené à la maison de ma mère, et dans la chambre de celle qui m'a conçue.

Welsh. ynt, hydoni chefais yr hwn sydd hoff gan fy enaid : deliais ef, ac ni's gollyngais, hyd oni ddygais ef i dû fy mam, ac i ystafell yr hon a'm hymddûg.

5 Merched Jerusalem, tynghedaf chwi trwy iyrchod ac ewigod y maes, na chyffrôch ac na ddeffrôch fy nghariad, hyd oni fynno ei hun.

5 Filles de Jérusalem, je vous adjure par les chevreuils et par les biches des champs, que vous n'éveilliez ni ne réveilliez point celle que j'aime jusqu'à ce qu'elle le veuille.

6 Qui est celle-ci qui monte du désert comme des colonnes de fumée en forme de palmes, parfumée de myrrhe et d'encens, et de toute sorte de poudre de parfumeur ?

6 Pwy yw hon sydd yn dyfod i fynu o'r anialwch megis colofnau mwg, wedi ei pher-arogli â myrr, ac â thus, ac â phob powdr yr apothecari ?

Gaelic.

m'aghaidh uatha, 'nuair a fhuair mi esan d'am bheil gràdh aig m'anam ; rinn mi greim air, agus cha leiginn as e, gus an d'thug mi e do thigh mo mhàthar, agus d'a seòmar-sa a rug mi.

5 Cuiream mar fhiachaibh oirbh, a nigheana Ierusaleim, air earbaibh agus air eildibh na macharach, nach cuir sibh dragh air, agus nach dùisg sibh mo ghràdh, gus an àill leis féin.

Manx. derrey hooar mee graih my annym: chum mee eh, as cha lhiggin y raad da, derrey hug mee lhiam eh gys thie my vayrey, as gys y chamyr ecksh ren m’y yientyn.

5 Ta mee cur currym erriu, O shiuish inneenyn Yerusalem, liorish y taitnys t'eu ayns shelg ny feeashee sleitagh as magheragh, nagh brish shiu e chadley, as nagh jean shiu doostey my ghraih, derrey saillish hene.

6 Quoi eh shoh ta cheet seose ass yn aasagh, goll-rish pillaryn jaagh, as mârish bree dy hoar millish myrrh as frankincense, lesh ooilley poodyryn spiceit y varchan.

6 Cò ise a ta 'g éirigh suas as an fhàsach mar stuadhaibh deataich, cùbhraidh le mirr agus tùis, le uile mhìndhus ceannaiche nan spiosraidh ?

Vannetais.

[ocr errors]

5 Merc'hed Jeruzalem, mé hô péd stard, dré ar menned-gevr, ha dré girvi ar parkou, na griit két trouz, na zihunet két va garantez kén na zihunô anézhi hé-unan.

6 Piou eo houn-nez a zâv eûz ann distrô, ével pellliou môgad, kré gant myrrh hag ézans, gant holl boultrou eûz ar marc'hadour.

doh-t-hai, me mès cavet en hani e gâr m’inean : me mès dalhet ean mad, ha n'el lausquein guet de monnet quit, beta m’em bou groeit tehou donnet é ty me mam, hay é cambr en hani en dés me engehented.

5 Merhèd a Jerusalem, mé hou péd, é hanhue en duêmed, hag héyési ag er hoédeu, dihoallet a hobér trous, pé a zihun en hani e gâran, beta ne soulei guet hou é-unan.

6 Pihue é en hani e hum zàu a zoh en distrô, haval doh peulieu môgued, goleit guet myrrh hag ançans, guet ol lezeu-malet ag er marhadour.

« ZurückWeiter »