Abbildungen der Seite
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

myrrh, ha mem bizièd guet myrrh frond huék, arh er prenneu ag en oralhué.

6 Digueoret e mès d’em muian-caret; me muian caret en doé neoah hum dennet, ha oeit é hent: taiein e hrai m’inean ap' e conzas: m'er hlasquas, er gavouèt n’ellen quet neoah; m’er galhuas, ean ne zeuhanteras quet neoah ur gùir t'eign.

7 Er goarnourion péré e guerhé trôha trô er gær em havas; ind e scoas guet - n’eign, indem goulias; goarnourion er rangoërieu gassas me vantel guet-hai.

8 Mé hou péd, Merhèd Jerusalem,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

9 What is thy beloved more than another beloved, 0 thou fairest among women ? what is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us ?

10 My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousand.

11 His head is as the most fine gold, his locks are bushy, and black as a raven.

12 His eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters, washed with milk, and fitly set.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

French. si vous trouvez mon bien-aimé, que lui rapporterez-vous ? Dites-lui que je languis d'amour.

9 Qu'est ton bien-aimé plus qu'un autre, ô la plus belle d'entre les femmes ? Qu'est ton bien-aimé plus qu'un autre, que tu nous aies ainsi adjurées ?

10 Mon bien-aimé est blanc et vermeil; il porte l'étendard au milieu de dix mille.

11 Sa tête est un or très-fin; ses cheveux sont crépus, noirs comme un corbeau.

12 Ses yeux sont comme ceux des colombes sur les ruisseaux des eaux courantes, lavés dans du lait, et comme enchâssés dans les chatons d'anneau.

9 Beth yw dy anwylyd rhagor anwylyd arall, y deccaf o'r gwragedd ? beth yw dy anwylyd rhagor anwylyd arall, pan orchymyni i ni felly?

10 Fy anwylyd sydd wŷn a gwridog, yn rhagori ar ddeng mil.

11 Ei ben fel aur coeth, ei wallt yn grych, yn ddu fel y fran.

12 Ei lygaid fel llygaid colommennod wrth afonydd dyfroedd, wedi eu golchi â llaeth, wedi eu gosod yn gymmwys.

[blocks in formation]

nigheana Ierusaleim, ma gheibh sibh fear mo ghràidh, gu'n innis sibh dha, mar a ta mi tinn le gràdh.

9 Ciod e fear do ghràidh-sa thar fear-gràidh eile, O thusa a's àillidh am measg bhan? ciod e fear do ghràidh-sa thar fear-gràidh eile, gu'n do chuir thu air an dòigh so mar fhiachaibh oirnn ?

10 Tha fear mo ghràidh-sa geal agus dearg, sònruichte am measg dheich mìle.

11 Tha a cheann mar an t-òr a's gloine; a chiabha bachlagach, dubh mar am fitheach.

12 Tha a shùilean mar shùilibh choluman làimh ri sruthaibh uisgeachan, a nigheas iad féin ann am bainne, air an suidheachadh gu ceart.

neenyn Yerusalem, my veeitys shiu my ghraih, cre jir shiu rish; insh-jee da, dy vel mish ching ayns graih.

9 Cre tayns dty ghraih erskyn graih erbee elley, Ouss s'aalin ta mastey mraane? vel dty ghraih's wheesh shen share na dy chooilley ghraih elley, dy vel oo cur lheid y currym orrin?

10 Ta my ghraih's gial as ruishagh, yn reih dooinney mastey jeih thousaneyn.

11 Ta e chione myr yn airh share, ta folt e ching dossagh, as doo myr y feeagh.

12 Ta ny sooillyn echey myr sooillyn calmane liorish awinyn ny ushtaghyn, myr nieet ayns bainney, as soit dy stoamey.

Breton,

stard, mar kavit va miñoun, da rei da anavézout dézhan pénaoz ounn klany gand ar karantez.

9 Péhini eo da viñoun dreist ar viñouned all, ô ar gaéra eûz a merc'hed ? Péhini eo da viñoun dreist ar viñouned all, pé hor pédet ker stard ?

Vannetais. mar cavet me muian-caret, laret tehou penaus vagannein e hran dré me haranté.

9 Petra é ha muian-caret eistroh eid un arall caret, ô té er gaërran étré en ol groagué ? Petra é ha muiancaret eistroh eid un arall caret, aveid he laquat d’hun pedein quer stert?

10 Me muian-caret e zou gùén ha rû; er hétan étré déc mil.

11 E bén e zou èl eur er glanan; é vleàu frézennet e zou tihue, ha dû èl ur vrân.

12 E zeulegad él en deulagad druhunelleu arh deuréier er stérieu, yolheit guet léah, ha toullet coant-meurbed.

10 Va miñoun a zô gwen ha ruz; dilennet eo étré mil.

11 Hé benn a zô ével aour ar glana ; hé vléô frézennet a zo tenv, ha dû ével ar vrân.

12 Hé zaoualagad a zô ével ar daoulagad c'houlmed war stériou ann doureier, gwalc'het gant léaz, ha toullet ker coant.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

French.

Welsh. 13 Ses joues sont comme un parterre I 13 Ei ruddiau fel gwely per-lysiau, de plantes aromatiques, et comme des | fel blodeu peraidd: ei wefusau fel lili vases d'odeurs; ses lèvres sont comme yn diferu myrr diferol. du muguet, elles distillent la myrrhe franche.

14 Ses mains sont comme des an 14 Ei ddwylaw sydd fel modrwyau neaux d'or, où il y a des chrysolithes aur, wedi eu llenwi o beryl: ei fòl enchâssées ; son ventre est d'ivoire bien fel disglair ifori wedi ei wisgo â poli, couvert de saphirs.

saphir. 15 Ses jambes sont comme des piliers 15 Ei goesau fel colofnau marmor de marbre, fondés sur des soubasse wedi eu gosod ar wadnau o aur coeth: ments d'or fin; son port est comme le ei wynebpryd fel Libanus, mor ddewisol Liban, il est exquis comme les cèdres. a chedrwŷdd.

16 Son palais n'est que douceur, 16 Melus odiaeth yw ei enau ; ïe, tout ce qui est en lui sont des choses ! y mae efe oll yn hawddgar. Dyma fy désirables. Tel est mon bien-aimé, teli anwylyd, dyma fy ngyfaill, O ferched est mon ami, filles de Jérusalem.

Jerusalem.

[blocks in formation]

13 Ta ny keeillyn echey myr dash dy spiceyn, myr blaaghyn miljey: ta ny meillyn echey myr lileeyn, shilley myrrh millish breeoil.

14 Ta ny laueyn echey myr fainaghyn airh soit lesh beryl: ta e challin myr ivory sollys soit lesh sapphireyn.

13 Tha a ghruaidhean mar leabaidh spìosraidh, mar bhlàthaibh cùbhraidh; a bhilean mar lilidhibh, a' sileadh mirr ruidhtich.

14 Tha a làmhan mar fhàinnibh òir suidhichte le berilibh; a chom mar fhiacail elephaint lìobhta, air a cur thairis le saphiribh :

15 Tha a chosan mar phuist marmoir, suidhichte air bonnaibh do'n òr a's gloine; ’eugas mar Lebanon, barraichte mar na seudair.

16 Is ro mhilis a bheul; seadh, tha e gu léir ionmhuinn. Is e so fear mo ghràidh-sa, agus is e so mo charaid, a nigheana Ierusaleim.

15 Ta ny lurgaghyn echey myr pillaryn marble soit er laanyn dy airh ghlen, ta’n eddin echey myr Lebanon, thollee myr ny cedaryn.

16 Ta e veeal miljid hene: dy feer t'eh ooilley cooidjagh aalin. She shoh my ghraih, as lheid shoh my charrey, O inneenyn Yerusalem.

[subsumed][ocr errors]
« ZurückWeiter »