Abbildungen der Seite
PDF
[blocks in formation]

CAB. VIII. O DY beagh oo myr my vraar, ren jiole keeaghyn my voir; tra yoin oo

mooie, yinnin oo y phaagey, as cha | beagh foill dy gheddyn dou.

CAIB. VIII. Is truagh nach robh thù mar mo bhràthair, a dheothail cìochan mo mhàthar! Nam faighinn a muigh thu, phògainn thu, agus cha deantadh tàir orm.

2 Threòraichinn thu, bheirinn leam thu do thigh mo mhàthar, a theagaisgeadh mi; bheirinn ort òl do fhìon spìosradhach, do shùgh mo phomgranait.

3 Bhiodh a làmh chlì fo m' cheann, agus bhiodh a làmh dheas timchioll

2 Jeeaghin dhyt y raad, yinnin lhiam oo gys thie my vayrey, yinnagh mish y ynsaghey : yinnin’s dhyt jough feeyney spiceit lesh soo my phomegranate.

3 Veagh e laue chiare fo my chione, as veagh e laue yesh mygeayrt-ymoom.

4 Ta mee cur currym erriu, O in

orm.

4 Cuiream mar fhiachaibh oirbh, a

Breton.

Vannetais.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

5 Who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved ? I raised thee up under the apple-tree: there thy mother brought thee forth: there she brought thee forth that bare thee.

6 Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame.

7 Many waters cannot quench love,

[ocr errors][merged small][merged small]

French. lem, que vous n'éveilliez, ni ne réveilliez pas celle que j'aime, jusqu'à ce qu'elle le veuille.

5 Qui est celle-ci qui monte du désert, et qui s'appuie doucement sur son bien-aimé ? Je t'ai réveillée sous un pommier, là où ta mère ta enfantée, là où t'a enfantée celle qui t'a donné le jour.

6 Mets-moi comme un cachet sur ton cæur, comme un cachet sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la jalousie est durecomme le sépulcre; leurs embrasements sont des embrasements de feu et une flamme très véhémente.

7 Beaucoup d'eaux ne pourraient

5 Pwy yw hon sydd yn dyfod i fynu o'r anialwch, ac yn pwyso ar ei hanwylyd? Dan yr afallen y’th gyfodais: yno y’th esgorodd dy fam; yno y'th esgorodd yr hon a'th ymddûg.

6 Gosod fi megis sel ar dy galon, fel sel ar dy fraich : canys cariad sy | gryf fel angau; eiddigedd sy greulon

fel y bedd: ei farwor sydd farwor tanllyd, a fflam angerddol iddynt.

7 Dyfroedd lawer ni allant ddiffoddi

Gaelic. nigheana Ierusaleim, nach cuir sibh dragh air, agus nach dùisg sibh mo ghràdh gus an àill leis féin.

5 Cò ise a ta teachd a nìos o'n fhàsach, an taice ri fear a gràidh ? Fuidh'n chraoibh-ubhall thog mi suas thu: an sin bha do mhàthair ri saothair ort; an sin bha i ri saothair, rug i thu.

6 Cuir mise mar sheula air do chridhe, mar sheula air do ghairdean : oir làidir mar am bàs a ta 'n gràdh, aniochdmhor mar an uaigh an t-eud : is eibhle-teine 'eibhle-san, lasair ro gharg.

Manx. neenyn Yerusalem, nagh brish shiu cadley my ghraih, ny doostey eh derrey saillish hene.

5 Quoi ee shoh ta cheet seose veih'n aasagh, croymmeyer e graih ? fo’n billey-ooyl ren mee sooree ort, shen y raad v’ou giallit dou liorish dty voir, ayns shen v’ou nasht rhym lioreeish hug son y theihll oo.

6 Soie mish myr seal er dty chree, myr cowrey er dty roih : son ta graih lajer myr yn baase, ta eadaghey dewil myr yn oaie : ta'n ghuin echey myr smarageyn aile ta ceau chiass loshtee.

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

7 Doureier brâz n'hô deûz két

Vannetais. dihoallet a hobér trous, pé a zihun en hani e gâran, beta ne soulei guet hou é-unan.

5 Pihue en hani e hum zàu a zoh en distrô, harpet arh hi muian-caret ? Assàuet-ous t'eign édan en avalenen : ino ha vam en dès he engehented : ino en dès ha engehented en hani en dès ha touguet.

6 Lak an-han èl ur siél arh ha galon, el ur siél arh ha vréh: rac garanté e zou crihue él marhue; ivi e zou didruhé èl er vé, er gleu a ziarnehai e zou gleu tan, péhani en dès ur flam crihue-meurbed.

7 Paud a zeur n'ell quet torrein

[merged small][ocr errors][ocr errors]

English. neither can the floods drown it: if a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned.

8 We have a little sister, and she hath no breasts : what shall we do for our sister in the day when she shall be spoken for?

9 If she be a wall, we will build upon her a palace of silver: and if she be a door, we will inclose her with boards of cedar.

10 I am a wall, and my breasts like towers: then was I in his eyes as one that found favour.

[merged small][ocr errors]

French.

Welsh. éteindre cet amour-là ; et les fleuves cariad, ac afonydd ni’s boddant: pe même ne le pourraient pas noyer; si rhoddai wr holl gyfoeth ei dû am quelqu'un donnait tous les biens de sa gariad, gan ddirmygu y dirmygid maison pour cet amour-là, certainement, hynny. on n'en tiendrait aucun compte.

8 Nous avons une petite sœur, qui 8 Y mae i ni chwaer fechan, ac nid n'a point encore de mamelles ; que oes fronnau iddi: beth a wnawn i'n ferons-nous à notre sæur au jour qu'on chwaer y dydd y dyweder am dani ? parlera d'elle ?

9 Si elle est comme une muraille, nous 9 Os caer yw hi, ni a adeiladwn bâtirons sur elle un palais d'argent ; et | arni balas arian; ac os drws yw hi, si elle est comme une porte, nous la ren- | ni a'i cauwn hi ag ystyllod cedrwydd. forcerons d'un entablement de cèdre.

10 Je suis comme une muraille, et 10 Caer ydwyf fi, a’m bronnau fel mes mamelles sont comme des tours; | tyrau: yna'r oeddwn yn ei olwg ef alors j'ai été si favorisée de lui, que j'ai megis wedi cael tangnefedd. trouvé la paix.

[ocr errors]

Gaelic. an gràdh a mhùchadh, agus cha bhàth na tuilteane. Nan tugadh duine uile mhaoin a thighe air son gràidh, dheanadh daoine tàir air gu tur.

8 Tha piuthar bheag againn, agus cha 'n'eil cìochan aice: ciod a ni sinn air son ar peathar, san là anns an labhrar m'a timchioll ?

9 Ma's balla i, togaidh sinn oirre lùchairt airgid ; agus ma's dorus i, dùinidh sinn suas i le bordaibh seudair.

y vooghey, chamoo oddys ny tonnyn y vaih ee, my yinnagh dooinney ooilley e chooid-seihlt son graih, cha beagh yn soiagh sloo jeant jeh.

8 Ta shuyr veg ain, as cha vel keeaghyn urree, cre nee mayd son nyn shuyr, er y laa vees ee er ny hirrey ayns poosey ?

9 My she voalley ee, trog mayd urree plaase dy argid : as my she dorrys ee, nee mayd ee y choodagh lesh buird cedar.

10 She voalley mee, as ta my cheeaghyn myr tooryn: eisht va mee ayns ny sooillyn echey, myr e charrey smoo ennoil.

10 Bu bhalla mi, agus bha mo chìochan mar thùraibh ; an sin bha mi'na shùilibh mar aon a fhuair deadhghean.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »