Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

θήναι ουκ ήν, και ότι εξ ουκ όντων εγένετο, ή εξ ετέρας υποστάσεως ή ουσίας φάσκοντας είναι, ή κτιστόν, ή αλλοίωτον, ή τρεπτόν, τον Yίον του Θεού, τούτους αναθεματίζει η καθολική και και αποστολική Έκκλησία.

SYMBOLUM EUSEBII CÆSARIENSIS.

Ex Socrat. Hist. Eccles. 1. i. c. 8.

Πιστεύομεν εις ένα θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, τον των απάντων ορατών τε και αοράτων ποιητών. Και είς ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον του θεού Λόγον, θεόν εκ θεού, φως εκ φωτός, ζωής έκ ζωής, Υιόν μονογενή, προτότοκον πάσης κτίσεως, προ πάντων των αιώνων εκ του θεού Πατρός γεγεννημένον δι' ου και εγένετο τα πάντα τον δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα, και εν τοις ανθρώπους πολιτευσάμενον και παθόντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα και ανελθόντα προς τον Πατέρα, και ήξοντα πάλιν εν δό κρίναι ζώντας και νεκρούς. Πιστεύομεν και εις εν Πνεύμα "Αγιον. Τούτων έκαστον είναι και υπάρχειν πιστεύοντες, Πατέρα αληθώς Πατέρα, και Υιον αληθώς Υιόν, και Πνεύμα "Αγιον αληθώς "Αγιον Πνεύμα καθώς και Κύριος ημών, αποστέλλων εις το κήρυγμα τους εαυτού μαθητάς, είπε: Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος.*

SYMBOLUM S. CYRILLI HIEROSOLYMITANI.

Ex Tractat. de Catech. excerpt. Πιστεύω εις ένα θεον, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων ποιητήν. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων θεόν αληθινόν, δι' ού τα πάντα εγένετο σαρκωθέντα, και ενανθρωπήσαντα σταυρωθέντα, και ταφέντα και αναστάντα εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός και ερχό μενον κρίναι ζώντας και νεκρούς. Και είς έν "Αγιον Πνεύμα το Παράκλητον, το λαλήσαν δια των προφητών. Και εις μίαν αγίαν καθολικής Εκκλησίαν, και σαρκός ανάστασιν, και εις ζωήν αιώνιον.

« ή τρεπτόν, ή αλλοίωτον. Socrat. Ηist. Eccles. 1. i. c. 8.

5 αποστολική του θεού εκκλησία. Ιbid. * This Creed, given in at the fessor, caused some alteration in First Nicepe Council, together with the Creed promulgated by that Sysome further arguments of its pro- nod.

SYMBOLUM ARIANUM HÆRETICUM.

Ex Socrat. Hist. Eccles. l. ii. c. 37.

This is one of the Creeds of the Arians (of which Athanasius in his Book de Synodis, gives xi. Forms set forth by the followers of that Heresy, from A. D. 341. to A. D. 361.), published at the Council of Ariminum, A. D. 359., having been previously exhibited at the Council of Sirmium; but it was disallowed by most of the Bishops present, and the Nicene Creed again confirmed.

Πιστεύομεν εις ένα τον μόνον και αληθινόν θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, κτιστής και δημιουργών των πάντων. Και εις ένα μονογενή Υιόν του θεού, τον προ πάντων των αιώνων, και προ πάσης αρχής, και προ παντός επινοουμένου χρόνου, και προ πάσης καταληπτής επινοίας, γεγεννημένον απαθώς εκ του θεού, δι' ού οι τε αιώνες κατηρτίσθησαν, και τα πάντα εγένετο γεγεννημένον δε

μονογενή, μόνον εκ μόνου, υπό του Πατρός, θεόν εκ θεού, όμοιον τω γεννήσαντι αυτόν Πατρί κατά τας γραφάς" ου την γέννησιν ουδείς επίσταται, ή μόνος ο γέννησας αυτόν Πατήρ τούτον ίσμεν τον μονογενή αυτού Υιόν, νεύματι πατρική παραγενόμενον εκ των ουρανών εις αθέτησιν της αμαρτίας και γεννηθέντα εκ Μαρίας της παρθένου, και αναστραφέντα μετά των μαθητών, και πάσαν την οικονομίαν πληρώσαντα κατά την πατρικήν βούλησιν" σταυρωθέντα, και αποθανόντα, και εις τα καταχθόνια κατελθόντα, και τα εκείσε οικονομήσαντα ον πυλωροί άδου ιδόντες έφριξαν και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, και αναστραφέντα μετά των μαθητών και, τεσσαράκοντα ημερών πληρουμένων, αναληφθέντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και ελευσόμενον τη εσχάτη ημέρα τη δόξη τη πατρική, αποδιδόντα εκάστω κατά τα έργα αυτού. Και εις το "Αγιον Πνεύμα, και αυτός ο μονογενής του θεού Υιός Ιησούς Χριστός επηγγείλατο πέμψαι τη γένει των ανθρώπων, τον παράκλητον, κατά το γεγραμμένον, 'Απέρχομαι προς τον Πατέρα μου, και παρακαλέσω τον Πατέρα μου, και άλλον παράκλητον πέμψει υμίν, το Πνεύμα της αληθείας εκείνος έκ τού εμού λήψεται, και διδάξει και υπομνήσει υμάς πάντα. Το δε όνομα της ουσίας διά το απλούστερον υπό των πατέρων τεθείσθαι, αγνοούμενον δε υπό των λαών, σκάνδαλον φέρειν,

δια το μήτε τας γραφάς τούτο περιέχειν, ήρεσε τούτο περιαιρεθήναι και παντελώς μηδεμίαν μνήμην ουσίας επί θεού είναι του λοιπού, διά το τας θείας γραφάς μηδαμου περί Πατρός και Υιού ουσίας μεμνήσθαι' όμοιον δε λέγομεν τον Υιόν τω Πατρί κατά πάντα, ως αι άγιαι γραφαί λέγουσίν τε και διδάσκουσιν.

SYMBOLUM S. EPIPHANII.

Ex Ancorat. §. 121.

Πιστεύομεν εις ένα θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, πάντων αοράτων τε και ορατών ποιητών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του θεού, γεννηθέντα εκ θεού Πατρός, μονογενή, τουτέστιν,

εκ της ουσίας του Πατρός θεόν εκ θεού, φώς εκ φωτός, θεόν αληθινον εκ θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον τω Πατρί δι' ού τα πάντα εγένετο, τά τε εν τοις ουρανούς και τα εν τη γή, ορατά τε και αόρατα τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα και σαρκωθέντα, τουτέστι, γεννηθέντα τελείως εκ της αγίας Μαρίας της αειπαρθένου διά Πνεύματος Αγίου ενανθρωπήσαντα, τουτέστι, τέλειον άνδρα λαβόντα, ψυχήν και σώμα και νούν, και πάντα εί τι εστίν άνθρωπος, χωρίς αμαρτίας" ουκ από σπέρματος ανδρός, ουδ' εν ανθρώπω, αλλ' εις εαυτόν σάρκα αναπλάσαντα, εις μίαν αγίαν ενότητα ου καθάπερ εν προφήταις ενέπνευσε τε και ελάλησε και ενέργησεν, αλλά τελείως ενανθρωπήσαντα, “Ο γάρ Λόγος σαρξ εγένετο ου τροπήν υποστής, ουδε μεταβαλων την έαυτού θεότητα εις ανθρωπότητα, εις μίαν συνενώσαντα εαυτού αγίαν τελειότητά τε και θεότητα, είς γάρ έστι Κύριος Ιησούς Χριστός, και οι δύο, και αυτός θεός, ο αυτός Κύριος, και αυτός Βασιλεύς παθόντα δε τον αυτόν εν σαρκί, και αναστάντα, και ανελθόντα εις τους ουρανούς εν αυτώ τω σώματι ενδόξως καθίσαντα εν δεξιά του Πατρός ερχόμενον εν αυτώ τω σώματι εν δόξη κρίναι ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ούκ έσται τέλος. Και εις το “Αγιον Πνεύμα πιστεύομεν, το λαλήσαν εν τω νόμω, και κηρύξαν εν τοις προφήταις, και καταβαν επί τον Ιορδάνην, λαλούν εν αποστόλους, οικούν εν αγίοις ούτως δε πιστεύομεν εν αυτώ, ότι εστί Πνεύμα "Αγιον, Πνεύμα θεού, Πνεύμα τέλειον, Πνεύμα παράκλητον, άκτιστον, έκ του Πατρός εκπορευόμενον, και εκ του Υιού λαμβανόμενον, και πιστευόμενον. Πιστεύομεν εις μίαν καθολικήν και αποστολικήν 'Εκκλησίαν και εις έν βάπτισμα μετανοίας και εις ανάστασιν νεκρών, και κρίσιν δικαίαν ψυχών και σωμάτων και εις βασιλείαν ουρανών και εις ζωήν αιώνιον. Τους δε λέγοντας, ότι ήν ποτέ, ότε ουκ ήν ο Υιός, ή το Πνεύμα το "Αγιον, ή, ότι εξ ουκ όντων εγένετο, ή εξ ετέρας υποστάσεως ή ουσίας, φάσκοντας είναι τρεπτόν ή αλλοίωτον τον Yίον του θεού, ή το"Αγιον Πνεύμα, τούτους αναθεματίζει η καθολική και αποστολική Εκκλησία, η μήτηρ υμών τε και ημών και πάλιν αναθεματίζομεν τους μη ομολογούντας ανάστασιν νεκρών, και πάσας τας αιρέσεις τας μη εκ ταύτης της ορθής πίστεως ούσας.*

SYMBOLUM S. BASILII MAGNI.

Er Ascet. de Fide, 9.4. Πιστεύομεν τοίνυν και ομολογούμεν ένα μόνον αληθινόν και αγαθον θεόν, και Πατέρα παντοκράτορα, εξ ου τα πάντα, τον θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών και θεου Ιησού Χριστού. Και ένα τον μονο: γενή αυτού Υιόν Κύριον και θεόν ημών Ιησούν Χριστόν, μόνον αληθινόν, δι' ού τα πάντα εγένετο, τά τε ορατά, και τα αόρατα και εν ω τα πάντα συνέστηκεν δς εν αρχή ήν προς τον Θεόν, και θεός ήν και μετά ταύτα, κατά την γραφήν, επί της γης ώφθη, και τοις ανθρώπους συνανεστράφη δς έν μορφή θεού υπάρχων, ουχ άρπαγμών

* The shorter Creed in §. 120. of pitulation of the Nicene Creed. this same Treatise, is nearly a reca

ηγήσατο το είναι ίσα θεώ, άλλ' εαυτόν έκένωσε, και διά της εκ

παρθένου γεννήσεως μορφήν δούλου λαβών, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, πάντα τα εις αυτόν και περί αυτού γεγραμμένα επλήρωσε κατά την εντολής του Πατρός, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού και τη τρίτη ημέρα εγερθείς εκ νεκρών κατά τας γραφάς, ώφθη τοις αγίοις αυτού μαθηταίς, και τους λοιπούς, ως γέγραπται: ανέβη τε εις ουρανούς, και κάθηται εν δεξιά του Πατρός όθεν έρχεται επί συντελεία του αιώνος τούτου αναστήσαι πάντας, και αποδούναι εκάστη κατά την πραξιν αυτού ότε οι μεν δίκαιοι προσληφθήσονται εις ζωήν αιώνιον και βασιλείαν ουρανών, οι δε αμαρτωλοί κατακριθήσονται εις κόλασιν αιώνιον, όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά, και το πυρ ου σβέννυται. Και εν μόνον "Αγιον Πνεύμα το Παράκλητον, εν ώ εσφραγίσθημεν εις ημέραν απολυτρώσεως το Πνεύμα της αληθείας, το Πνεύμα της υιοθεσίας, εν ώ κράζομεν, 'Αββά, ο Πατήρ το διαιρούν, και ενεργούν τα παρά του θεού χαρίσματα, εκάστω προς το συμφέρον ως βούλεται το διδάσκον και υπομιμνήσκον πάντα, όσα αν ακούη παρά του Υιού το αγαθόν, το οδηγούν εις πάσαν αλήθειαν, και στηρίζουν πάντας τους πιστεύοντας πρός τε γνώσιν αληθή και ακριβή, και λατρείαν ευσεβή, και προσκύνησιν πνευματικήν, και αληθή ομολογίαν θεού Πατρός, και του μονογενούς Υιού αυτού του Κυρίου και θεού ημών Ιησού Χριστού, και εαυτού εκάστου ονόματος του ονομαζομένου την ιδιότητα σαφώς ημίν διευκρινούντος. Και περί εκάστου των ονομαζομένων πάντως τινών εξαιρέτων ιδιωμάτων ευσεβώς θεωρουμένων του μεν Πατρός εν τω ιδιώματι του Πατρός, του δε Υιού εν τω ιδιώματι του Υιού, του δε Αγίου Πνεύματος εν των οικείω ιδιώματι μήτε του Αγίου Πνεύματος αφ' εαυτού λαλούντος, μήτε του Υιου άφ' εαυτού τι ποιoύντος: και του μεν Πατρός πέμποντος τον Υιόν, του δε Υιού πέμποντος το "Αγιον Πνεύμα. Ούτως φρονούμεν, και ούτως βαπτίζομεν εις τριάδα ομοούσιον, κατά την εντολήν αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ειπόντος Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

SYMBOLUM FIDEI CONSTANTINOPOLITANUM.

Ex Concil. Gen., ed. Binië. Promulgated by the Second General Council, held under Damasus

at Constantinople, A. D. 381, and attended by 150 Bishops. Πιστεύομεν εις ένα θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και ασράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων" φώς εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον τω Πατρί: δι' ού τα πάντα εγένετο τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα 1 εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της παρθένου, και ενανθρωπήσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και

1 εξ ουρανών. Phol. Epist. i. 5. 4.

ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφής και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον 3 εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετα δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ούκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το "Αγιον, το Κύριον, 8 το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ και συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικής Εκκλησίαν. Ομολογούμεν εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώμεν άνάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

SYMBOLUM AQUILIENSE, VEL RUFFINI.

Inter Op. S. Cyprian. fere vulg. et exinde excerpt. Credo in Deum, Patrem omnipotentem : Et in Christum Jesum, unicum Filium ejus, Dominum nostrum; qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine; crucifixus sub Pontio Pilato, et sepultus, descendit in inferna; tertio die resurrexit a mortuis ; adscendit in coelos, sedet ad dexteram Patris; inde venturus est judicare vivos et mortuos : Et in Spiritum Sanctum ; sanctam Ecclesiam catholicam ; remissionem peccatorum; hujus carnis resurrectionem.

SYMBOLUM S. AUGUSTINI.

Ex Lib. de Fide et Symbolo excerpt. Credimus in Deum, Patrem omnipotentem: Credimus etiam in Jesum Christum, Filium Dei unicum, Dominum nostrum ; qui natus est per Spiritum Sanctum ex Virgine Maria ; sub Pontio Pilato crucifixus est, et sepultus; credimus etiam illum tertio die resurrexisse a mortuis; credimus in coelum adscendisse ; credimus etiam, quod sedet ad dexteram Patris ; credimus etiam inde venturum convenientissimo tempore, et judicaturum vivos et mortuos: Adjungitur confessioni nostre, ad perficiendam fidem quæ nobis de Deo est, Spiritus-Sanctus, non minore natura, quam Pater et Filius, sed, ut ita dicam, consubstantialis et coæternus : Credimus et sanctam Ecclesiam, utique catholicam ; et remissionem peccatorum; et carnis resurre. ctionem. .

SYMBOLUM MAXIMI TAURINENSIS.

Er edit. Theoph. Raynaud. excerpt. Credis in Deum, Patrem omnipotentem : Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum; qui natus est de 2 év dečią. Phot. Epist. i. §. 4. το καί. Ιbid.

προσκυνούμενον. Ιbid. *Other Symbola might be extract- cluded in St. Augustin's Works ; but ed from the four Sermons, De Sym- as they are of doubtful credit, and bolo ad Catechumenos, and some of the often inexplicitly set forth, they have Sermons de Tempore, generally in- been omitted.

3

[ocr errors]
« ZurückWeiter »