Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Διωκόμεν@», αλλ' ουκ εγκαταλειπομενα:
ΚαταβαλλομενΘ, αλλ' ουκ απολλυμεν.
Persecuted, but not forsaken:
Thrown down, but not destroyed.

2 Co R. IV. 9.

Ει γαρ τις οζους οξυτομα πελεκει
Εξερειψαι κε μεγαλας δρυς», αι-

-σχυνοι δε οι θαητον ειδο
Και φθινοκαρπG- εοι-

:-σα διδοι ψαφον περ. αυτας,
Ει ποτε χειμερων ..::::
Πυρ εξικήτας γλωσθον.

PIND. PYTH. IV. 469.

See'st thou, the forest's pride, yon stately Oak? Soon it

may stand, of fruit and foliage bare, It's honours lopp'd by the fell woodman's stroke,

A mangled trunk in the tempestuous air.

Yet, shorne of strength,-yet, spoil'd of gay attire,

The wood e'en then a native worth displays: A formless remnant on the wintry fire,

An Oak still proves it's vigour by the blaze.

NEW YOR'S

!

P R E F A C E.

From the memorials of Dion, or Dio, CHRYSOSTOM, which have been transmitted to our times by himself, by Photius, Philostratus, or others, and investigated by Fabricius in that immense and inestimable repository of ancient literature, the Bibliotheca Græca, lib. iv. cap. 10. we collect, that our author was the son of one Pasicrates, that his grandfather was honoured with the title and privileges of a: Roman citizen by the reigning emperoúr of his drys that he was born at Prusa in Bithénia; but afterwards, like a man of sense and spirit, who estimates a country by the liberality and benevolence of it's manners and institutions, quitted the place of his nativity, where he rose to political distinctions as a magistrate, rather than submit to the tyrannical government then exercised in that province : imitating Pythagoras, the most illustrious philosopher of antiquity, in this respect; who retired to Italy from the arbitrary domination of Polycrates : a circumstance, which Ovid seems to have thought too striking and important to be left unnoticed in his most beau

tiful and interesting narrative of that extraor-
dinary man, no less distinguished by the hu-
manity of his disposition and the purity of his
life, than the sublimity and subtlety of his
genius:

Vir fuit hic ortu Samius; sed fugerat unâ
Et Samon et dominos, odioque tyrannidis exsul
Sponte erat.

Ovid. Metam. xv. 60.

In Samos born, his native Isle he left
To her despotic rulers : Freedom's charms
Cælestial sweeten'd exile to the Sage.

Our author Dio was familiarly acquainted
with Apollonius.of Tyana and Euphrates of
Tyre; during the age of Nero and Vespasian.
When he arrived at:nanhood, he travelled into
Ægypt and other countries for the improve-
ment of his understanding by a survey of their
curiosities, and by conversation with their in-
habitants. On his return to Rome, his free-
dom of speech (that unpardonable offence to all
TYRANTS, and the true touchstone of POLITI-
CAL VIRTUE in every community) in conjunc-
tion with his friendship for a man of honour,
whom Domitian had put to death, endangered
his life with that despotic monster, and drove
him into banishment, about the year ninety-
four of the Christian æra, with no other com-
panions of his exile besides Plato's dialogue on
the Immortality of the Soul, and a single ora-

tion of Demosthenes. From the manner in which he mentions the Getæ, Mysians, and Thracians, in several passages of his works, he seems to have penetrated during this pilgrimage to the very extremities of the Roman empire. He was recalled from banishment by Nerva, and was caressed by that emperour, but more particularly by Trajan, who conspicuously displayed his esteem and affection, by admitting our philosopher to accompany him on extraordinary occasions, when he rode in his triumphal chariot through the city. That magnanimous prince, the sovereign of the world, did not think himself disgraced by being seen in the procession of imperial Rome with a man of letters sitting by his side.

Dio's character, as a moral præceptor, an eloquent writer, and a graceful speaker, was in high estimation with his contemporaries and his successors in the same rhetorical department. He acquired the additional name of Cocceianus from his patron Cocceius, and of Chrysostom, or golden mouthed, from the elegance and purity of his compositions: a name, which has occasioned a frequent confusion of our Dio Chrysostom, the heathen philosopher, with John Chrysostom, the Christian preacher, so denominated for the same solid and splendid excellences of his style. In person our author is reasonably

presumed, from various circumstances of praise and censure on these topics in his orations, to have been slender, and of inferiour stature. He was married, brought up children, and lived to a good old-age.

A second volume of translations, certainly not less valuable than the present, from the same author, is deferred, till an experiment have been made on the public taste ; but that volume will immediately follow it's precursor, if demanded by encouragement and approbation.

John James Reiske's edition of the original is the only copy of Dio Chrysostom in my possession. It was published at Leipsic, in 1784, without a Latin version, in two volumes 8vo. after the death of the commentator, by his learned widow, Ernestina Christina Reiske, wish a short preface by herself.

DORCHESTER GAOL,

Feb. 15, 1900.

« ZurückWeiter »