Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Cambridge Prize Poems, for 1824. 118 In Macartatum, p. 1062. 1. 21. ήμεϊς δέ γε νυνι μάρτυρας υμίν τοσουτουσι παρεσχόμεθα περί της Πολέμωνος αδελφής, τηθίδος δ' Αγνίου. τούτω δ' ο βουλόμενος μαρτυρησάτω ή ως ουκ ήσαν αδελφοί ομοπάτριοι και όμομήτριου Πολέμων και Φιλομάχη, ή ότι ουκ ήν ο μεν Πολέμων υίος, και δε Φιλομάχη θυγάτηρ Αγνίου του Βουσέλου υιεώς.

τούτω) Macartato scilicet.

In Macartatum, p. 107 1. 1. 26. ταύτας κελεύει τας προσηκούσας, και παρεϊναι τη προθέσει του τετελευτηκότος, και επί το μνήμα ακολουθείν ου την Μακαρτάτου μητέρα, ουδε την Θεοπόμπου γυναίκα. ουδέ γαρ προσήκουσιν Αγνία αύται· αλλ' ήσαν εξ ετέρας φυλής 'Ακαμαντίδος και εξ ετέρου δήμου, Προσπαλτόθεν, ώστε το παράπαν ουδ' ήσθοντο ότε ην τετελευτηκώς ο Αγνίας.

Vulgata lectio-Προσπαλτόθεν, έως το παράπαν ουδ' ήσθοντο, κ. τ. λ. Verarm puto, έως ου το παράπαν ούδ' ήσθοντο ότε ήν τετελευτηκως ο Αγνίας. Usque ad quem locum, &c.-et melius forsitan OTI ήν τετελευτηκώς ο Α.

In Macartatum, p. 1072. 1. 27. τοϊς αποφθιμένοις εν ικνουμένα αμέρα τελεϊν τους ποθήκοντας κατά τα αγημένα.

Rescribendum forsitan, τους πoθήκοντας κατα τα ΓΕΝΗ.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CAMBRIDGE PRIZE POEMS, FOR 1824.

Det;

Carmen Græcum in Comitiis Maximis recitatum.

Scrit

Ω παίδες Ελλήνων, ίτε,
ελευθερούτε πατρίδ', ελευθερούτε δε
παϊδας, γυναίκας-νύν υπέρ πάντων αγών.

Æsch, Pers, v. 408.
'Ηνιδ' ως έρρηξε δι' ώρανόν φώς
άμβροτον, διόσδoτον αρ' εφάνθη
εκ νεφών 'Aώσφορος; αγλαάς δι'

Ελλάδος ακτές
ταλόθεν, νάσους τε φλέγει, βαθύν τε
κόλπον Αιγαίας αλός ή θεών της,
ή θεάν" οίδ', οίδα τέρας, καλόν γέγ-

ηθα πρόσωπον
εισιδων 'Ελευθερίας» θεάων
φιλτάτα, τίν' ού το γελεύσίαίνεις;
χαίρ' εμοί, χαΐρ' αύθι, το γαρ, δίκαν ροδ-

ωπίδος 'Αούς,
VOL. XXX. Cl. . NO. LIX,

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

ωρέων αφΕλλάδος, ασπέτοις σών
ομμάτων γελάσμασιν, ευ σκέδασσας
αχλύν, ά λαμπράν πάρος αλίω κατ-

έσβεσεν αίγλαν.
Ελλάς, αδείαν γενέτειρα Μοίσαν,
εύθρόνων έδoς Χαρίτων, στένω σε,
φεύ στένω λυγρόν τι πέριξ έχει σε

δίκτυον "Ατας.
ή μάταν σον εύχος όλωλεν, ει νύν
δούλιον σαίνεις ζύγον, έν τε δεσμούς
ημένα, τρομείς όλοόφρονος μαστ-

ίγα τυράννω.
ή μάταν τους πρόσθε χρόνοις φερίστων
θάλλες ηρώων τε σοφών τε μάτης,
ώστε τένα μικρούς μάλ' αριπρεπής άστ-

ροισι Σελάνα,

έφλεγες, γαίας μέγ άγαλμα, χώραν
φερτάτα, τεοί δ' ανέλαμπον άνδρες
έν μάχαις εσλοί δορί, κάν εορταϊς

τέκτονες ύμνων.
ήν τάδ', ήν πα δ' έντι, πέφευγε πάντα
φώς τεον στυγνά τις έκρυψεν ορφνα,
εν τεοίσι δώμασιν εύλυροι σιγ-

ώντι χόρειαι:
πά γαρ οι πρόσθεν μελιγάρυες και πα
αι πρίν ηρώων χερές και ήνεμούντα
πά σοφών φρονήματα; δούλιoν πάντ'

αμαρ αφείλε
ρίμφα νύν κώμας διά σας βιβώντι
θουρίοις Φόνος τε Φόβος τε ποσσί,
λοιγία συνωρίς, "Ερις τε, δύσθε-

ός τις άλάστωρ" τις γαρ εκ Χίω 2 βρόμος ; ουκ ακούω χαλκέων όπλων κτύπον; ουκ ατέκνων ματέρων οξύν γόον, ορφάνων ται

άγματα παίδων ;

Ο Σαίνειν. Blandiendo avertere conari. Vid. Blomf. ad Æsch. Sept. c. Theb. V. 978.

2 Alluditur ad cædein illanı immanissimam in insula Chio a Turcis perpetratam,

ουλίαις θήγει θάνατος χέρεσσιν
ία φοινάεντα" ποτήξεν όσσοις
δακρύων πλήρες νέφος, ορθόθριξ τε

δεϊμά μ' υπήλθε
δυσθέατ' ιδόντα θεάματοίμου,
κατθάνει παις ματρός εν αγκάλησιν,
άνδρα τον φιλεϋντα φίλαν τε νύμφαν

νύξ μία κρύπτει.
και συ τούτ' έργον, Σαράκης', έδρασας
δύσθεον, δυσώνυμον,ού τι χαίρων
πάνθ' ορά το Πατρός άυπνον όμμα,

πάντα κατορθού.
ηνίδ' ως ένοπλος ανήλαθΕλλάς,
ώ μένει χαίροισα τρομεϊτ', αναγνα
βαρβάρων έθνη, βλέπεθ' ως δι' αίθραν

αιθαλόεσσαν
πυρφλέγει Νίκας αρίδηλος αστήρ
ως Σάμος ναυσίστονον είδεν ύβριν,
είδε νωτίσδοντα παλίσσυτον δράμ-

ημα τύραννον.
παντόθεν δι' ώρεα μακρά γαίας
χαλκέα σάλπιγγος έκλαγξε φώνα,
παντόθεν γνάθοις κύνες αγρίοις λυσ-

σώντι Κυδοιμώ έκλυον κλαγγαν Σαλαμίνος ακται, έκλυον μυχοι σκιόεντες Οίτας, δεύτερόν τ' εν θερμοπύλαιςτροπαίον

στάσαν "Αχαιοί. σεύσθε νύν μάχαν έπι, σεύσθ' "Αθαναι, δίπτε δύσβαμον, Λακεδαίμον, ύπνον, είθε τιν μέλποι τις ελευθέρας Τυρ

ταίος αοιδάν. σεύσθε, μη φοβείσθε τέλος προπάντων Μοίρα δή κακoίσι: καλών δέ τιμάν ουκ έα θανείν, στεφάνωμυφαίνοισ

άφθιτον ύμνων,

1

Alluditur ad navalem victoriam haud ita pridem prope insulam Samum a Græcis reportatam.

2 Jam biennium est ex quo Turcæ ad Thermopylas a Græcis profligati Sunt. .

Μούσα πως εύδοντι δ', όσουπερ έσλοί
κάππεσον πάτρας ύπες ιπποχάρμαις
εν κλόνους και εύδοντι μάλ' εύδιον μάλ'

άδυμον ύπνον,
είας ακροθίνιά τ' ανθεμώδη
εκ φίλων χέει προπάροιθε κόλπων,
δειέλοις τ' αιέν πολύκλαυτον άρδει

τύμβον έέρσαις,
έσπέρα τ' ακρά παριων κέλευθον
δοχμίαν, φωνεί τάδ' οδοιπόρων της,
Χαίρετ' έσλοί, χαίρετ' επ' οστέοις κού-

φα κόνις είη.
σεύσθε νυν πά γαρ δέος; ου σφαλείσθε,
ου μα ταν Δίκαν, προγόνων τε νίκας,
ου μα ταν 'Ελευθερίαν" σκίας των

πρίν περί πάτρας
ευ τεθνηκότων έσορώ ποτ' αύρας
αγλαάν σείοντι κόμαν, αεί τε
τέκνα προσγελεϋντες, απ' όμμάτων στάσ-

δοντι θοον πύρ.
τίς δέ πως, τις αμβροσία ποτάται
αμφέπων λύραν χερι, φαιδίμας τε
τηλεθών δάφνα τρίχας και αρ' αοιδόν

ήρπασεν "Αδης τον γλυκών, τον αμερόεντ'; έσαιεν ευμελής εύδει χελύς; ουδ' άυπνά σ' ήτορος φρονήματ' έσωσεν, ου φων

-άντα σοφοίσι
σας βέλη ψυχάς, πτερύγων αέλλας
ασπέτων θεώτερα και χαίρε, Μοίσαν
έξοχον στόμ'· ή θέλες εισιδείν έλ-

εύθερον αμαρ
Ελλάδος, σκήπτρόν τε παλαιόν οίμοι,
ου τόδ' ήν πεπρωμένον αλλά κεδνοϊς
εν πόνοις τέθνακας, αεί τέ σ' αγνάς

άνθεσι μολπάς

2

1 « How sleep the brave” &c. COLLINS.

2 Deflendum admodum Baron, de BYRON. Cum ante Vatis illustrissimi interitum scriptum fuerit hoc carmen, hæc, permittente Vice-Cancellario, postea addita sunt.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

παρθένοι στέψοντι κόροι τ'Αχαίων,
τοις πάλαι κλεινοίς ίσον ει δε πρίν τι,
θνατός ών, παρήλιτες, εξαλείψει

δάκρυσιν Ελλας
μνάμ' αειρρύτοις.-τί γόων όνειας;
νύν γαρ αν μάχας ες αγών' 'Αχαίους
φιλτάτα καλεί πατρίς: ή καλαν σάλπ-

ιγγος ενιπαν,
ανέρων τομφάν άΐω, πόδων τε
ιππικών κρότον πολύν ή φαεννάς
Ελλάδος βλέπω στίχας, ή βλέπω στίλβ-

οντα δι' αύρας
ταλόθεν σαμεία, κέαρ δ' έσωθεν
άλλεται βλέποντι: τι μήν και το μέλλον
υψόθεν κραίνει Θεός· 'Ελπίδος δ' ήν

αδυ γέλασμα
πίστον ή, τάχ' αυ μεγαλώνυμός τιν,
Ελλάς, εν φάει καθαρό πρόσωπον
έκφανεί Νίκα, τάχα τις πτέρων θο-

αίσιν αμίλλαις,
ευδίαν στάσδοισα, γελεύσέραννών,
ώρανώ παΐς 'Ασυχία ποθέρψει,
α φίλα σ' 'Ελευθερία, θρόνω χαίρ-

οισα παλαιω.
BENJ. HALL KENNEDY,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

COLL. DIV. JOANN. ET UNIV. SCHOL.

Carmen Latinum in Comitiis Marimis recitatum.

Aleppo urbs Syria terræ motu funditus eversa.
O ALMA tellus, suave rubentium
Mater rosarum;' si tua languidum
Myrteta delectant Amorem,

Si patrios Cytherea Auctus,
Quondam et sacrarum fulgida Cycladum
Delubra linquit, si Paphon et Cnidon
Cyprique permutat recessus

Sole tuo, Syriisque lucis;

· Syria, sive Suristan, “ rosarum tellus," a Suri, rosa quadam pulchra et delicata, women mutuata est,

« ZurückWeiter »