Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

posito

IDEM GRÆCE REDDITUM.

Ant bond

ΠΟΡΤΙΑ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. ΣΥΛΩ ΚΟΣ. ΠΟΡ. Υπερφυά τιν' εισάγεις δίκην, γέρον,

αλλ' έννομος γάρ έστιν, ήν στείχεις, οδός, ου τήσδε σ' οίοί τ' ειργαλεϊν νόμοι πόλεως.

συ τωδ' υπόδικος, έμπορο, εί; ΑΝΤ. .

φησίν γ' ώδε.
ΠΟΡ. και ξυμβολαία ταύτα συμβαλείν λέγεις;
ΑΝΤ. λέγω ξυνέβαλον, ουδ' απαρνούμαι το μή.
ΠΟΡ.. Εβραϊε, σοι δ' ούν τόνδ' έποικτείρειν πρέπον.
ΣΥΛ. πoίαις ανάγκαις; τούτ' εμοί σαφώς φράσον.
ΠΟΡ. ουκ εξ ανάγκης οίκτος, αλλ' εύφρων έφυ,

στάζει δ' όπως απ' ουρανού χλωρα δρόσος
φίλω βρέχουσα την ένερθ' αίαν πότω.
δίς έστι χρηστός: εξ ίσου γαρ ωφελεί
τον δόντα, τον λαβόντα θ': υψίστοις αεί
ύψιστος εμπέφυκεν ευθρόνοις πλέον
πρέπει μοναρχούς ή στέφος χρυσήλατον
σκήπτρον μεν άρχής μαρτυρεί θνητου κράτη,
τιμή ξύνεδρος, παντελεί τ' εξουσία,
εν αις ανάκτων έμφοβον κείται σέβας:
οικτος δε κρείσσων τήσδ' έφυ σκηπτουχίας,
εν γαρ τυράννων καρδίαις έχει θρόνον,
καυτώ ξύνεδρός έστιν εξ αρχής Θεώ:
και τηνικαύτα πάντα ταν θνητοίς κράτη
μάλισθ' ομοία γίγνεται Θείω κράτει,
όταν ξυν οίκτο πλείστα συγκράθη δίκη.
συ δ' ούν, λέγων περ ένδικό, ευ τόδ' εννόει,
30' oύνεκ' ουδείς ξύν δίκη σωθήσεται,
όσουπερ εισορώμεν ήλιον βροτοί:
ότ' ουν το Θείον εν λιταίς αιτούμεθα
νέμειν βροτοίσιν οίκτον, αίδ' ημάς λιται
πάντως διδάσκουσ' οίκτον αλληλούς νέμειν.
κάγω, προφωνών ταύτα, βούλομαι λόγων
των σων, Εβραϊε, τούνδικον παρηγορείν"
οίς ήν επίσπη, τους δικάζοντας πάνω

ψήφον δικαίαν χρή κατ' εμπόρου φέρειν. ΣΥΛ. εις κράτ' εμαυτώ τάργα τάμαυτού πέσοι:

ουδέν γάρ άλλο πλήν νόμον χρήζω μόνον,
των ξυμβολαίων ένδικον τίμημ' έμών.

[ocr errors][merged small]

From the Marbles in the Library of Trinity College,

Cambridge.

Ι.
The Sandwich Marble published by Dr. Taylor.

.

II.

..ΟΥΚΡΙΤΟΣ ΗΛΙΑΙΟΣ
ΕΝΘΑΔΕΤΟΝ ΓΑΣΗΣ ΑΡΕΤΗΣΕΓIT
ΕΡΜΑ ΜΟΛΟΝΤΑ
ΥΘΥΚΡΙΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΧΘΩΝ
Ρ ΚΑΛΥΨΕΤΑΦΩΙ
ΜΗΤΡΙΦΙΛΟΝ ΚΑΙ ΓΑΤΡΙΚΑ ΣΙ

Ν ΗΤΑΙ ΣΤΕΓQθΕΙΝΟΝ
ΓΑΣ. ΤΕΕΤΑΙΡΟΙΣΙΝΣΥΝΤΡΟΦΟΝ
ΗΛΙΚΙΑΣ

III. ΠΗΝΙΕΝΣΤ. ΛΙΙΙΕΝΤΩΙΠΕΡΩΙΕΠΑΙΝΕΣΑΙΔΕ.ΑΙ IHNOΔΟΤΟΝΒΑΥΚΙΔΕΩΣΕΓΕΙΔΗΤΡΟΤΗNIOι &c.

IV. 1 ΕΠΙΜΗΝΙΕΥΟΝΤΟΣΝΥΜΦΙΟΥΤΟΥΔΙΟΤΡΕΦΟΥΣ

ΕΓΙΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣΔΕΔΙΟΝΥΣΙΟΥΤΟΥ 9 ΙΓΓΟΜΕΔΟΝΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΟΥΣΕΙΓΕΝΕ

ΓΕΙΔΗΒΑΣΙΛΕΥΣΑΝΤΙΟΧΟΣ .ΑΣΙΛΕΩ. 3 ΣΕΛΕΥΚΟΥΕΝΑΡΧΗΙΤΕΓΑΡΑΛΑΒΩΝΤHΜΒΑΣΙ

ΛΕΙΑΝΚΑΙΓΡOΣTAΣEN 4 ΔΟΞΟΥΚΑΙΚΑΛΗΣΑΙΡΕΣΕΩΣΕΙΗΤΗΣΕΤΑΣΜΕΝ

ΠΟΛΕΙΣTAΣKATHΝΣΕ

5 ΛΕΥΚΙΔΆΡΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣΥΓΟΚΑΙΡΩΝΔΥΣΧΕ

PΩNΔIATOYΣAΓOΣΤΑΝΤΑΣ 6 TΩΜΡΡΑΓΜΑΤΩΝΕΙΣΕΙΡΗΝΗNKAITHNAPXAIAN

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΝΚΑΤΑΣΤΗΣΑΙ 7 ΤΟΥΣΔΕΠΙΘΕΜΕΝΟΥΣΤOΙΣΓΡΑΤΜΑΣΙΝΕΓΕ:

ΕΛΘΩΝΚΑΘΑΓΕΡHΝΔΙΚΑΙΟΝΑΝΑ 8 ΚΤΗΣΑΣΘΑΙΤΗΜΠΑΤΡΩΙΑΝΑΡΧΗΝΔIOKAIXΡΗ

ΣΑΜΕΝΟΣΕΓΙΒΟΛΗIKAΛHIKΑΙΔΙΚΑΙΑ 9 ΚΑΙΑΑΒΩΝΟΥΜΟΝΟΝΤΟΥΣΦΙΛΟΥΣΚΑΙΤΑΣΔΥ

NAMEIΣEIΣTΟΔΙΑΓΩΝΙΣΑΣΘΑΙΓΕΡΙ 10 TΩΜΓΡΑΓΜΑΤΩΝΑΥΤΩΙΓΡΟΘΥΜΩΣΑΛΛAΚΑΙ

ΤΟΔΑΙΜΟΝΙΟNEYNOYNKAIΣΥΝ 11 ΕΡΓΟΝΤΑΣΤΕΓΟΛΕΙΣEIΣΕΙΡΗΝΗNKAITHMBA

ΣΙΛΕΙΑΝΕΙΣΤΗNAPXAIANΔΙΑΘΕΣΙΝ 19 ΚΑΤΕΣΤΗΣΕNNYNTEΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣΕΓΙ

TOYΣTOΓOYΣTOYΣEΠΙΤΑΔΕΤΟΥΤΑΥΡΟΥ 13 METAΓAΣHΣΣΓΟΥΔΗΣKAIΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣΑΜΑΚΑΙ

ΤΑΙΣΓ.ΛΕΣΙΝΤHΝΕΙΡΗΝΗΝΚΑΤΕΣΚΕ 14 ΑΣΕΝΚΑΙΤΑΡΡΑΓΜΑΤΑKAITHMBAΣIΛΕIΑΝΕΙΣ

ΜΕΙΞΩΚΑΙΛΑΜΓΡΟΤΕΡΑNΔΙΑΘΕΣΙΝ 15 ΑΓΗΓΟΧΕΜΑΛΙΣΤΑΜΕΝΔΙΑΤΗΝΙΔΙΑΝΑΡΕΤΗΝ

ΕΙΤΑKΑΙΔΙΑΤΗΝΤΩΜΦΙΛΩΝΚΑΙΤΩΝ 16 ΔΥΝΑΜΕΩΝΕΥΝΟΙΑΝΟΓΩΣΟΥΝΟΔΗΜΟΣΕΡΕΙ

ΔΗΚAΙΓΡΟΤΕΡΟΝΤΕΚΑΘΟΝΚΑΙΡΟΝ 17 ΓΑΡΕΛΑΒΕΝΤΗΜΒΑΣΙΛΕΙΑNEYXAΣKAIΘΥΣΙΑΣ

ΥΓΕΡΑΥΤΟΥΓΑΣΙΤΟΙΣΘΕΟΙΣ 18 ΔΙΕΤΕΛΕΙΓΟΙΟΥΜΕΝΟΣKAINYNEYNOYΣΩΝΚΑΙ

THNAYT.. ΑΙΡΕΣΙΝΕΧΩΝ 19 ΦΑΝΕΡΟΣΗΙΤΩΙΒΑΣΙΛΕΙΤΥΧΗITHIΑΓΑΘΗΙΔΕ

ΔΟΧΘΑΙΤΗΙΒ.. ΛΗΙΚΑΙΤΩ.

20 ΔΗΜΩΙΤΗΜΜΕΝΙΕΡEIANKΑΙΤΟΥΣΙΕΡΟΝΟΜΟΥΣ

ΚΑΙΤΟΥΣΓΡΥΤΑΝΕΙΣΕΥΞΑΣ 21 ΘAITHIAΘHNAITHIΙΛΙΑΔΙΜΕΤΑΤΩΜΓΡΕΣΒΕΥ

ΤΩΝΤHΝΤΕΓΑΡΟΥΣΙΑΝΓΕΓΟ 29 ΝΕΝΑΙΤΟΥΒΑΣΙΛΕΩΣKΑΙΤΗΣΑΔΕΛΦΗΣΑΥΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣΚΑΙΤΩΜΦΙΛΩΝ 23 ΚΑΙΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝΚΑΙΓΙΝΕΣΘΑΙΤΑΤΕΑΛΛΑΑΓ

ΑΘΑΤΩ!ΒΑΣΙΛΕΙKΑΙΤΗΙΒΑΣΙ 94 ΛΙΣΣΗΙΓΑΝΤΑΚΑΙΤΑΡΡΑΓΜΑΤΑΚΑΙΤΗΜΒΑΣΙ

ΛΕΙΑNΑΥΤΟΙΣΔΙΑΜΕΝΕΙΝΛΑΜΒΑΝΟ 25 ΣΑΝΕΠΙΔΟΣΙΝΚΑΘΑΠΕΡΑΥΤOΙΓΡΟΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

ΕΥΞΑΣΘΑΙΔΕΚΑΙΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣΙΕΡΕΙΣΚΑΙ 26 ΙΕΡΕΙΑΣΜΕΤΑΤΟΥΙΕΡΕΩΣΤΟΥΤΟΥΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΑΝΤΙΟΧΟΥΤΩΙΤΕΑΓΟΛΛΩΝΙΤΩΙΑΡΧΗΓ (de

sunt litt. 2.) 27 ΤΟΥΓΕΝΟΥΣΑΥΤΟΥΚΑΙΤΗΙΝΙΚΗΙΚΑΙΤΩΙΔΙΚΑΙ

ΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΘΕΟΙΣΓΑΣΙKΑΙΓΑΣΑΙΣ (desunt

fere 5 litt.) 28 ΤΑΙΣΕΥΧΑΙΣΤΗΙΜΕΝΑΘΗΝΑΙΣΥΝΤΕΛΕΣΑΤΩ

ΣΑΝΤHΝΝΟΜΙΙΟΜΕΝΗNKAIΓATI (desunt fere

5 litt.) 29 ΣΙΑΝΟΙΤΕΙΕΡΟΝΟΜΟΙΚΑΙΟΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣΜΕΤΑ

ΤΗΣΙΕΡΕΙΑΣKΑΙΤΩΜΓΡΕΣΒΕΥΤΩΝΤ (6 litt.) 30 ΛΩΝΙΚΑΙΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΘΕΟΙΣΟΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ

ΜΕΤΑΤΩΝΑΛΛΩΙΕΡΕΙΩΝΟΤΑΝΔΕΓΟΙΩ (7 litt.) 31 ΣΙΑΣΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΕΙΤΩΣΑΝΟΙΤEΓOΛITAIKAI

ΟΙΓΑΡΟΙΚΟΙΓΑΝΤΕΣΚΑΙΣΥΝΙΟΝ (9 litt.) 32 ΑΣΣΥΝΤΕΑΕΙΤΩΣΑΝΘΥΣΙΑΣΤOΙΣΘΕΟΙΣYΓEP

ΓΟΥΒΑΣΙΛΕΩΣKΑΙΤΟΥΔΗΜΟ (10 litt.) 33 ΕΙΣΤΗNTIMHNKAIΔOΞΑΝΑΝΗΚΟΝΤΑΣΥΓΚΑΤΑ

ΣΚΕΥΑΙΩΝΟΔΗΜΟΣΦΑΝΕΡΟΣ (11 litt.)

34 ΝΕΣΑΙΜΕΝΑΥΤOΝΕΓΓΙΤΕTHIAPETHIKAITHIAN

APATA IAIHIEX2N...TEAEI (19 litt.) 35 ΚΟΝΑΧΡΥΣΗΝΕΦΙΓΓΟΥΕΝΤΩΙΠΕΡΩΙΤΗΣΑΘΗ

ΝΑΣΕΝ .ΩΙΕΓΙΦΑ (14 litt.) 36 EPIBHMATOΣTOYΛEYKOYΛIΘOYKAIΕΡΙΓΡΑ

ΨΑΙΟΔΗΜΟΣΟ (15 litt.) 37 OΧΟΝΒΑΣΙΛΕΩΣΣΕΛΕΥΚΟΥΕΥΣΕΒΕΙΑΣΕΝΕΚΕΝ

ΤΗΣΕΙΣΤΟΙΕΡ (17 litt.) 38 ΤHΡΑΓΕΓΟΝΟΤΑΤΟΥΔΗΜΟΥΑΝΑΓΟΡΕΥΣΑΙΔΕ

KAIEN (18 litt.) 39 ΓΥΜΝΙΚΩΙΑΓΩΝΙΤΟΝΑΓΩΝΟΘΕΤΗNKΑΙΤΟΥΣΣ

(19 litt.) 40 ΛIΣKAIAIΛOΙΓΑΙΓΟΛΕΙΣΣΤΕΦΑΝΩΣΙΝΤΩΙΔη

(21 litt.) 41 ΙΛΙΛΔΑΤΗΝΑΝΑΓΓΕΛΙΑΝΟΙΟΥΜΕΝΟΥΣ (23 litt.) 42 ΕΛΕΣΘΑΙΔΕΚΑΙΓΡΕΣΒΕΥΤΑΣΕΚΓΑΝ (97 litt.) 43 ΑΣΓΑΣΑΜΕΝΟΙΑΥΤΟΝΓΑΡΑΤ (31 litt.) 44 ΓΙΑΙΝΕΙNΑΥΤOΝΤΕΚΑΙΤΗ (35 litt.) 45 ΚΑΙΤΟΥΣΦΙΛΟΥΣΚΑΙΤΑΣ (36 litt.) 46 ΜΗΝΚΑΙΑΓΟΛΟΓΙΣΑΜ (38 litt.) 47 ΤΕΡΑΑΥΤΟΥΒΑΣΙΛΕΑΣ (39 litt.) 48 ΤΕΤΕΛΕΚΕΝΓΑΡΑΚΑΛΟΥΣ (40 lite.) 49

NΣΥΜΒΑΙΝ.....

[merged small][ocr errors][merged small]
« ZurückWeiter »